Nacházíte se na stránce:školaškolné
 
ŠKOLNÉ
Škola

CH ZUŠ Harmonie
 

 

Kalendář akcí VUH Harmonie
Školné za výuku
 
Žáci, kteří navštěvují jakýkoliv hudební obor na naší škole, mají pěvecký sbor zdarma!

Školné za pěvecký sbor platí pouze žáci, kteří mají sborový zpěv jako hlavní obor (tj. nechodí na žádný jiný hudební obor)!


Další předměty, které jsou podle učebních plánů povinné k hlavnímu předmětu jsou zdarma (jsou zahrnuty v ceně školného za hlavní obor).
Jsou to například hudební nauka, přípravná hudební výchova, komorní hra, hra v souboru, komorní zpěv, korepetice ad. 

Druh školného

 

cena

za pololetí

v Kč

 

Individuální výuka hudebních oborů pro žáky do 18 let

 

4 500,-

 

Skupinová výuka hudebních oborů pro žáky do 18 let (skupiny po 2-4 žácích)

 

2 250,-

 

Pěvecký sbor pro žáky do 18 let a pro dospělé (pouze když je hlavním oborem)

 

1 500,-

 

Kolektivní výuka tance pro všechny věkové kategorie

 

3 000,-


Kalendář akcí VUH Harmonie
Způsob platby
 
 
Bankovním převodem na účet v Raiffeisenbank 270 84 655 07 / 5500.

 

POZOR DŮLEŽITÉ!
Je nutné správně vyplnit VARIABILNÍ SYMBOL, který každý žák obdrží spolu s pokyny k platbě školného. Variabilní symbol bude automaticky přiřazen každému žákovi školním evidenčním systémem.

PRO KAŽDÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU BUDE ŽÁKOVI PŘIDĚLEN JINÝ VARIABILNÍ SYMBOL!!!

PROSÍM NEPLAŤTE ŠKOLNÉ, DOKUD NEOBDRŽÍTE POKYNY K PLATBĚ!


Kalendář akcí VUH Harmonie
Splatnost školného, následek neuhrazení školného
 
 
Školné za zájmové vzdělávání se platí pololetně a je splatné za první pololetí školního roku konce září a za druhé pololetí školního roku do konce února. Vznikají-li na straně žáka nebo zákonného zástupce žáka objektivní překážky znemožňující včasnou úhradu školného, rozhodne ředitel školy o náhradním termínu platby nebo o splátkovém kalendáři. Neuhradí-li žák nebo jeho zákonný zástupce školné v předepsaném termínu a nedohodne-li se na jiném termínu platby, dojde k okamžitému vyřazení žáka z výuky.


Kalendář akcí VUH Harmonie
Slevy školného
 
 
1. Žáci, kteří navštěvují jakýkoliv hudební obor na naší škole mají pěvecký sbor zdarma!


2. Školné za pěvecký sbor platí pouze žáci, kteří ho mají jako hlavní obor!

3. Další předměty, které jsou podle učebních plánů povinné k hlavnímu předmětu jsou zdarma (jsou zahrnuty v ceně školného za hlavní obor). Jsou to například hudební nauka, přípravná hudební výchova, komorní hra, hra v souboru, komorní zpěv, korepetice ad.

4. V případě, že žák navštěvuje více uměleckých oborů v CH ZUŠ Harmonii, tak za třetí a čtvrtý obor platí poloviční školné. Poloviční školné se platí vždy za levnější výuku.

5. V případě, že školu navštěvuje více nezletilých sourozenců z jedné rodiny, tak třetí, čtvrtý a další nezletilý sourozenec platí poloviční školné. Pokud třetí, čtvrtý nebo další nezletilý sourozenec navštěvuje na naší škole více uměleckých oborů, tak se poloviční školné vztahuje pouze na jeden obor a to na levnější umělecký obor. Tato sleva se netýká studia pro dospělé.

6. Žáci, kteří mají mimořádný hudební talent, mají dle uvážení ředitele školy a pedagoga hlavního hudebního oboru nárok na slevu 50 - 100%. Tento talent musí prokázat a doložit pedagog hlavního hudebního oboru žáka.

 

7. Rodinní příslušníci zaměstnanců CH ZUŠ Harmonie (zejména děti zaměstnanců), kteří navštěvují ve škole nějaký umělecký obor, mají nárok na zaměstnaneckou slevu ve výši až 100 %. Sleva se odvíjí od velikosti úvazku zaměstnance školy.

8. V případě nepřítomnosti žáka delší než jeden měsíc, může žák písemně požádat o snížení školného. K žádosti se použije předtištěný formulář Žádost o snížení školného, který je k dispozici v kanceláři ředitele školy, nebo na webových stránkách školy. V žádosti musí být uveden důvod nepřítomnosti (např. nemoc apod.).

9. Jednotlivé slevy není možné kombinovat!!!

 

10. Přeplatky nevracíme!!! Případný přeplatek je možné převést do následujícího pololetí eventuálně do následujícího školního roku, nebo je možné uplatnit přeplatek na zlevnění jiného uměleckého oboru či na zlevnění uměleckého oboru u rodinného příslušníka, který navštěvuje CH ZUŠ Harmonie.Kalendář akcí VUH Harmonie
Osvobození od platby školného
 
 
Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost písemně prokáže řediteli školy.
 
 
Program AKTIVNÍ MĚSTO

 

Žáci, kteří uplatňují dotaci z programu Aktivní město, zaplatí o uplatněnou částku méně, než kolik jim byl stanoven předpis školného na dané pololetí (např. školné činí 4 500,- Kč za pololetí a příspěvek Aktivní město činí 400,- Kč = žák zaplatí školné 4 100,- Kč). Pozor, variabilní symbol zůstává stejný, mění se pouze částka.

Rozdíl je škole uhrazen z programu Aktivní město.

Žákům, kteří již zaplatili školné v plné výši, bude příspěvek za Aktivní město odečten od školného v následujícím pololetí školního roku.

 

Více informací o programu:

https://aktivnimesto.cz/